De notaris op klompen: Huidige staat en toekomst van het agrarisch recht in notarieel Nederland

Authors

Jeroen W.A. Rheinfeld

Synopsis

Oratie uitgesproken door prof.mr.dr. Jeroen W.A. Rheinfeld op 27 mei 2022 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Agrarisch recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Rijksuniversiteit Groningen.

Het functionele rechtsgebied ‘agrarisch recht’ wordt doorgaans gedefinieerd als: het recht met betrekking tot de landbouw. Deze definitie is, hoewel inhoudelijk correct, tevens redelijk weinigzeggend. Om te kunnen beoordelen of het agrarisch recht in Nederland, in het bijzonder in de notariële praktijk, toekomst heeft, dient daarom een nadere inhoudelijke beschouwing van het rechtsgebied plaats te vinden, waarbij speciale aandacht bestaat voor de ‘klassieke’ notariële deelterreinen, alles zowel in civiele als in fiscale zin. In zijn inaugurele rede gaat Jeroen Rheinfeld, hoogleraar Agrarisch Recht, hierop in.

Aan de hand van een viertal concrete voorbeelden wordt allereerst de huidige staat van het notariële agrarisch recht geschetst, waarbij onder meer opvalt dat er op diverse agro-notariële thema’s nog ‘open eindjes’ en onduidelijkheden bestaan. Voorts kan worden geconcludeerd dat er tussen de diverse deelgebieden legio interessante dwarsverbanden aanwezig zijn.

Vervolgens komen de toekomst van het agrarisch recht en de speciale positie van de agri-notaris daarin, aan bod. Aan de hand van een (wederom) viertal voorbeelden, zowel in civiele als in fiscale zin, blijkt dat er in de toekomst legio grote juridische en fiscale opgaven en (parlementaire) beslismomenten in het verschiet liggen, die in het dagelijks leven van de agrariër, net als nu het geval is, een voortdurende stroom aan agrarisch-rechtelijke problematiek op zullen blijven leveren.

De belangrijkste conclusie is dan ook dat er, ongeacht de exacte richting waarin de Nederlandse agrarische sector zich de komende jaren zal gaan begeven, voor een specialistische notaris die de kunst van het denken in dwarsverbanden beheerst, meer dan voldoende uitdagingen en opgaven binnen het agrarische domein zullen blijven bestaan. De (notariële) student doet er, nu en in de toekomst, dus goed aan om het (keuze)vak agrarisch recht in zijn of haar curriculum op te nemen. Agrarisch recht is (en blijft) er immers overal, op alle deelterreinen van het notariële recht. Kortom: de notariële klomp past iedereen.

Omslagontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol
Foto voorkant: Sara Winter. Aangekocht door het Instituut voor Agrarisch Recht via https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/black-white-cows-grassyfield-on-596515157
Auteursfoto: Niek Tönissen (NiekToni Fotografie)

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4 9712 CP Groningen

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jeroen W.A. Rheinfeld

Geboren Twentenaar en voormalig buutreedner Jeroen Rheinfeld is als spreker, hoogleraar en adviseur voornamelijk gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Maar ook andere notariële en fiscale onderwerpen genieten zijn warme belangstelling.
Hij is als vennoot verbonden aan FBN Juristen te Amsterdam en aan het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen, waar hij onder meer onderzoek verricht en cursussen en lezingen geeft. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar agrarisch recht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jeroen is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht. Sinds 2004 publiceert hij regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak. Ook is hij hoofdredacteur van het Landen Tuinbouw Bulletin, redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, De Notarisklerk en de AdvoTip en is hij vaste medewerker van de FBN-redactie.

Cover oratie Jeroen Rheinfeld

Downloads

Published

May 27, 2022

Keywords:

Oratie, Inaugural Lecture, Inaugurele Rede, University of Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Law, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Jeroen Rheinfeld