Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte

Authors

Michiel Gerding; Anton Schuurman; Jan Bieleman; Piet van Cruyningen ; Simon van den Bergh; Pim Kooij ; Erwin Karel

Synopsis

Michiel Gerding (ed.)

Cultuurhistorie en cultureel erfgoed zijn begrippen die de achterliggende jaren steeds meer ingang hebben gevonden in het taalgebruik van de ruimtelijke planvorming. Het duidt erop dat meer dan vroeger in het overheidsbeleid rekening gehouden wordt met waardevolle objecten en structuren uit het verleden.
Veel van het denken hierover heeft in de nota Belvedere zijn weerslag gevonden. Belangrijk aspect daarbij is de samenhang tussen de disciplines op cultuurhistorisch terrein, waarbij archeologie, geschiedenis van architectuur en stedenbouw en historische geografie geïntegreerd worden beschouwd.
Het vak geschiedenis staat daarbij nog wat aan de zijlijn, terwijl het juist het historische verhaal is dat aan de objecten betekenis geeft en ze in een bredere context plaatst. Daarom heeft het NAHI in het kader van Belvedere een project uitgevoerd onder de titel "Belvedere en de geschiedenis van de groene ruimte". Het beoogt een bijdrage te leveren aan de cultuurplanologische  discussie vanuit het vak geschiedenis.

Zeven historici uit Groningen en Wageningen hebben daartoe een essay geschreven, een algemeen probleemstellend stuk en zes bijdragen over de ruimtelijke gevolgen van een bepaalde historische ontwikkeling. Zij zijn daarbij begonnen aan de andere kant dan in vele cultuurhistorische projecten gebruikelijk is. Er is niet uitgegaan van een bepaald ruimtelijk object of een specifieke ruimtelijke structuur en vervolgens geprobeerd vast te stellen wat daarvan de historische achtergrond is. De historische ontwikkelingen zelf zijn daarentegen centraal gesteld, en pas daarna is gekeken of, en zo ja welke, ruimtelijke weerslag deze heeft gekregen.

Omslagontwerp en vormgevingsadviezen: Edward Houting BNO

Chapters

 • Titelpagina en inhoudsopgave
 • Inleiding
  Michiel Gerding
 • Vertel, muze, vertel. Geschiedenis, ruimte en cultureel erfgoed
  Anton Schuurman
 • Een veranderende landbouw in een veranderend landschap, of van 'Étage-bedrijf' naar hightech melkveehouderij
  Jan Bieleman
 • Landgoederen, landbouw en landschap van de ruilverkaveling
  Piet van Cruyningen
 • Het vergeten landschap. De waarde van het landschap van de ruilverkaveling
  Simon van den Bergh
 • Het Nederlandse platteland in de greep van de stad
  Pim Kooij
 • Het landschap ven het 'Wilde Wonen'. Hoogveenontginningen en heidevelden als woonoorden
  Michiel Gerding
 • De Nieuwstraat te Kerkrade: identificering in een grenslandschap
  Erwin Karel
 • Literatuurlijst & Over de auteurs

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

March 13, 2020

Print ISSN

0439-2027

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9036717965

Date of first publication (11)

2003-09-01