Rurale metropool: Bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795)

Authors

Meindert Schroor

Synopsis

Nieuw licht op bevolking en financiën 17e en 18e-eeuwse Groningen  

Tijdens de 17e en 18e eeuw was er sprake van een sterkere bevolkingsdynamiek in de stad Groningen dan tot nu toe werd verondersteld. Dat is een van de conclusies van promovendus Meindert Schroor, die bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen in de zeventiende en achttiende eeuw heeft onderzocht.
Schroors proefschrift is een historische studie vanuit een geografische invalshoek. Het omvat een uitgebreid onderzoek en reconstructie aan de hand van seriële bronnen (DTB-boeken, burgerboeken) naar de ontwikkeling van het inwonertal van de stad Groningen gedurende de zeventiende en achttiende eeuw, met andere woorden, ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Een en ander gebeurt aan de hand van een reconstructie van het aantal huwelijken, geboorten en de sterfte. Daarnaast is het proefschrift het verslag van een uitgebreid onderzoek naar het verloop van de migratie naar de stad Groningen, met de nadruk op de herkomst van de migranten. In het verlengde daarvan heeft Schroor ook onderzoek gedaan naar de beroepenstructuur van Groningen aan de hand van belastingkohieren, burgerboeken en gilderollen en schetst hij een beeld van de samenhang tussen bepaalde beroepscategorieën en herkomstgebieden. Ten slotte geeft Schroor een analyse van de financiële huishouding van het stadsbestuur en de wijze waarop daarin de centrale positie van deze meest dominante provinciehoofdstad van Nederland, maar ook de economische ontwikkeling van Stad en Ommelanden haar weerspiegeling vindt.

Omslagontwerp: Frank de Wit

Proefschrift in RUG Research repository

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Meindert Schroor

Meindert Schroor studeerde Sociale geografie aan de RUG. Hij verrichtte zijn onderzoek binnen onderzoeksinstituut ICOG aan de Faculteit der Letteren. Hij heeft een eigen bureau, Varenius, voor geografie, geschiedenis en ruimtelijke planning.

Downloads

Published

February 10, 2020

Print ISSN

0439-2027

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789036771320

Date of first publication (11)

2015-04-20