Verbieden van organisaties: Een onderzoek naar het verbieden van rechtspersonen en andere organisaties in het Nederlandse, Duitse en Franse recht in het licht van de verenigingsvrijheid

Authors

Joep Koornstra
University of Groningen
https://orcid.org/0009-0008-0124-7669

Synopsis

Deze uitgave is een klassiek juridische studie naar het verbieden van organisaties in het Nederlandse recht.
Een van de belangrijkste onderzoeksvragen is wanneer een organisatie volgens ons recht rijp is voor een verbod. Moet de organisatie strafbare feiten plegen, of zijn er ook andere aangrijpingspunten om haar te verbieden?
Een andere essentiële vraag is welke soort organisaties verboden kunnen worden. Zijn, bijvoorbeeld, politieke partijen en kerkgenootschappen uitgesloten, gelet op de bijzondere functie van deze organisaties in onze maatschappij? Andere belangrijke vragen zijn hoe de procedure verloopt, welk orgaan tot verbodenverklaring bevoegd is en hoe de rechtsbescherming tegen een verbodenverklaring is vormgegeven.
Bij de beantwoording van deze vragen richt de auteur zich op de fundamentele vraag in hoeverre de regeling in overeenstemming is met de eisen die voortvloeien uit de in onze Grondwet en volkenrechtelijk bindende verdragen verankerde vrijheid van vereniging. Lang niet altijd voldoet de regeling aan deze eisen. Met een rechtsvergelijkende analyse van het Duitse en Franse recht doet de auteur aanbevelingen om onze verbodsregeling op deze punten te verbeteren.

Uitgever: University of Groningen Press
Broerstraat 4 9712 CP Groningen

Vormgeving omslag en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol
Productie support: LINE UP boek en media bv

Verbieden van organisaties (ISBN:9789403430591) kan in gedrukte vorm worden besteld op de site van onze partner Uitgeverij kleine Uil. en via alle reguliere (internet)boekhandels.

Algemene informatie over bestellen en levertijd.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Joep Koornstra, University of Groningen

Joep Koornstra studeerde in 2016 af in het Nederlands recht, met specialisaties Privaatrecht, Staats en bestuursrecht. Tegenwoordig werkt hij als universitair docent bij de vakgroep Staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde. Tevens is Koornstra als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en publiceert hij met enige regelmaat over zijn onderzoek naar het spanningsveld tussen de aanpak en bestrijding van onrechtmatige of ‘ondermijnende’ organisaties enerzijds en fundamentele rechten zoals de vrijheid van vereniging anderzijds.

Cover Verbieden van organisaties

Downloads

Published

March 21, 2024

Categories

Keywords:

Verbieden van organisaties, Verenigingsvrijheid, Rechtsvergelijking

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9789403430584

Publication date (01)

2024-03-21