Over generaties: Intergenerationele patronen van deviant gedrag

Authors

Veroni Eichelsheim
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0003-4583-3121

Synopsis

Waarom clustert deviant gedrag (gedrag dat afwijkt van gangbare sociale normen, zoals agressief of crimineel gedrag) in bepaalde families? En wat zijn effectieve strategieën zijn om dergelijke patronen te doorbreken? Dit zijn vragen die Veroni Eichelsheim stelt in haar oratie.

Complex samenspel
Intergenerationele continuïteit – oftwel de mate waarin ouderlijk gedrag de kans beïnvloedt dat kinderen soortgelijk gedrag zullen vertonen – is een complex samenspel tussen individuele kenmerken, genetische, sociale, en socio-economische mechanismen, in interactie met bredere maatschappelijke of historische ontwikkelingen.

Goede timing
Interveniëren bij problematiek blijkt een lastige opgave, zeker in een doelgroep die vaak wars is van instanties of onzichtbaar blijft voor hulpverlening. Terwijl de timing van interventies belangrijk is: vroeg ingrijpen, maar niet té vroeg. Bovendien worden interventies in deze groep niet alleen vrijwillig uitgevoerd, maar ook onvrijwillig: door een rechter opgelegd. Die onvrijwilligheid van interveniëren brengt een spanningsveld met zich mee tussen het bieden van zorg en pedagogische ondersteuning enerzijds, en repressie anderzijds.

Samenwerking tussen disciplines
Om de komende jaren doorbraken te bereiken, is een goede samenwerking tussen disciplines zoals ontwikkelingspsychologie, criminologie en sociologie maar ook de rechtsgeleerdheid van essentieel belang. Alleen als we de complexe mechanismen onderliggend aan intergenerationele continuïteit én veerkracht beter begrijpen, kunnen we effectievere interventies ontwikkelen. Interventies met bij voorkeur een lange opvolgduur: over de levensloop en misschien wel over generaties.

Veroni Eichelsheim bekleedt de bijzondere leerstoel ‘Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag’, ingesteld door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en de Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van deze leerstoel is te onderzoeken waarom deviant gedrag (gedrag dat afwijkt van gangbare sociale normen, zoals agressief of crimineel gedrag) clustert in bepaalde families én wat effectieve strategieën zijn om dergelijke patronen te doorbreken.

Ontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol
Illustratie cover:Milou Trouwborst (http://miloutrouwborst.nl/)
Portretfoto: Henk Veenstra (https://www.henx.nl/)
Illustraties: Milou Trouwborst (http://miloutrouwborst.nl/)

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Veroni Eichelsheim, University of Groningen

Veroni Eichelsheim studeerde klinische en forensische psychologie in Leiden en promoveerde in 2011 
in Utrecht op onderzoek naar de kwaliteit van gezinsrelaties en delinquentie tijdens de adolescentie.  Sinds 2013 is zij verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), inmiddels als senior onderzoeker, programmaleider en MT-lid. Eichelsheim richt zich in haar onderzoek  op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, opvoeding, probleemgedrag en delinquentie, kinderen van criminele ouders en de intergenerationele doorgifte van problematiek. Daarnaast doet ze onderzoek 
naar (gesloten) jeugdzorg en jeugdhulpverlening. Direct na het uitbreken van de corona crisis is zij  gestart met onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling tijdens de pandemie. In mei 2022 is  zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Intergenerationele continuïteit van deviant gedrag aan de  Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit GMW, basiseenheid ontwikkelingspsychologie. De bijzondere  leerstoel is ingesteld door het NSCR en reflecteert de samenwerking tussen beide instituten.

cover page inaugural lecture Veroni Eichelsheim

Downloads

Published

January 25, 2024

Keywords:

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Faculty of Behavioural and Social Sciences, Oratie, Inaugurele Rede, Inaugural Lecture, Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen, Veroni Eichelsheim, 2023