Kleuren mengen: Diversiteit in een dynamisch ruraal landschap

Authors

Martijn van der Heide
University of Groningen
https://orcid.org/0000-0003-2303-3182

Synopsis

Woonopgave, waterveiligheid, duurzame voedselvoorziening, biodiversiteitsherstel, klimaat- en energietransitie, …: het zijn allemaal brandende vraagstukken die zonder voldoende ruimte niet opgelost kunnen worden. Niet verwonderlijk daarom dat veel van deze grote kwesties samenkomen op het platteland. Het maakt dat het platteland steeds meer verstrengeld en vervlochten raakt, en het praktisch onmogelijk wordt de maatschappelijke opgaven afzonderlijk van elkaar op te lossen.

Wat doet dit met de ruimtelijke inrichting van het platteland? Bij de officiële aanvaarding van zijn bijzondere leerstoel ‘Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling’ gaat hoogleraar Martijn van der Heide in op deze actuele vraag.

Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de ruimtelijke inpassing van natuurcombinaties, waarbij natuur wordt verbonden met andere maatschappelijke opgaven. Dus niet louter het afschermen van natuur in Natura 2000-gebieden, maar juist óók het duurzaam gebruiken van natuur om deze grote opgaven te realiseren. Dat laatste betekent dat je niet in monocausale ketens kunt blijven denken, maar dat een geïntegreerde aanpak cruciaal is. Bijvoorbeeld met ecologisch-economische analyses die de meerwaarde van natuurinclusiviteit inzichtelijk maken. Vergroten natuurcombinaties de brede welvaart in een regio?

Tegelijkertijd: de toekomst van natuurinclusieve plattelandsontwikkeling ligt niet louter en alleen in deze en andere cijfermatige analyses. Want wil je mensen verbinden, en tot actie bewegen, wil je een doorbraak realiseren in de besluitvorming, dan heb je een gemeenschappelijk verhaal nodig. Wat is dit verhaal over een natuurinclusief platteland? Een urgente, maar lastige vraag met alle boerenonrust op het platteland die een hang naar het ‘eigene’ versterkt, en tot regionalisme kan leiden. Hoe is tegen zo’n decor een natuurinclusief verhaal te maken, dat belanghebbenden verbindt en in beweging brengt?

Ontwerp en opmaak: LINE UP boek en media bv | Riëtte van Zwol, Mirjam Kroondijk
Illustraties: p9, p18 en p34 LINE UP boek en media bv | Mirjam Kroondijk
Foto voorkant: Broekpolder bij Warmond, Martijn van der Heide, bewerkt door
Joost Blaakmeer.
Auteursfoto: Hanneke Brüheim

Uitgegeven door University of Groningen Press
Broerstraat 4
9712 CP Groningen
https://ugp.rug.nl/

Downloads

Download data is not yet available.
cover page inaugural lecture Martijn van der Heide

Downloads

Published

December 20, 2022

Keywords:

Inaugural lecture, Oratie, Inaugurele Rede, Martijn van der Heide, Rijksuniversiteit Groningen, University of Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Faculty of Spatial Sciences