Lokkich Fryslân: Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied, 1505-1830

Authors

Merijn Knibbe

Synopsis

In 1511 en 1820 liet de Friese overheid het eigendom, de belastbare waarde en (alleen in 1511) de gebruikers van het land vastleggen. Deze opnames geven nu een uniek beeld van de structuur van de landbouw. Deze studie gaat na wat dit beeld ons vertelt over de Friese landbouw tussen 1511 en 1820.
Aan de hand van de kosten, pachten, lonen, grondbelasting  wordt een schets gegeven van de ontwikkeling van de productiviteit.

Vooral na 1580 kreeg Friesland een plaats in een landbouwkundige arbeidsdeling die zich van Amsterdam uitstrekte tot aan de Oostzee. Dit ging gepaard met een groeiende welstand van de landbouw en een forse stijging van het pachtniveau  maar tegelijkertijd met een achterblijven van deze pachten bij de nog spectaculairder ontwikkelingen in Holland en Zeeland.

In het oog springend was de vervanging van de huizen van riet, wilgentenen, leem en mest door steeds grotere en waardevollere stenen huizen met grotere schuren.De steeds betere bemesting en drainage van het grasland leidde tot hogere opbrengsten en de komst van meer trekarbeiders naar Friesland die meewerkten bij de hooioogst.

Omslagfoto, omslagontwerp en vormgevingsadviezen: Edward Houting BNO
Kaarten op de omslag: GIS, Fryske Akademy

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Merijn Knibbe

Merijn Knibbe werd in 1960 in Veldhoven geboren. Van 1963 tot 1967 woonde hij in Baranquilla, Colombia, waar zijn vader lampen maakte en zijn moeder voor hem en zijn broers zorgde. De middelbare school doorliep hij in Hoogeveen. Hij studeerde economie in Groningen. Van 1988 tot 1990 werkte hij bij het CBS. In 1993 promoveerde hij op het proefschrift Agriculture in the Nether lands 1850-1950: production and institutional change. Tot zijn mooiste ervaringen horen de zomers die hij, in Waterland, samen met een broer en een neef doorbracht met vissen, vogels kijken en het verzamelen en verkopen van rietsigaren. Tegenwoordig geeft hij les aan het Van Hall Instituut in Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen.

Downloads

Published

February 24, 2020

Print ISSN

0439-2027

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

9036725364

Date of first publication (11)

2006-07-29